Технически университет - Габрово
Автоматика, информационна и управляваща техника

Елена Монова

 гл. ас. д-р инж. Елена Димитрова Монова
 адрес: Габрово 5300, ул.“Хаджи Димитър“ №4
 кабинет:  3401
 телeфон:  (066) 827-579
 e-mail:elena_dvm@yahoo.com
 лична страница в: УИС

Образование:

  • Висше, ТУ – Габрово, 2002 г.,  „Автоматика Информационна и Управляваща Техника“
  • Доктор, 2007 г., 02.21.07 „Автоматизирани системи за обработка на информацията и управлене“

Учебна дейност:

  • Теория на системите
  • Теория на управлението
  • Компютърно-базирани системи за управление
  • Стохастични процеси в системите за управление
  • Управление на нелинейни системи
   Области на научни интереси:

  • Теория на управлението
  • Управление на системи с хаотично поведение