Технически университет - Габрово
Автоматика, информационна и управляваща техника

За нас

     Катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника” (АИУТ) е създадена през 1999 г. за подготовка на инженери в образователно-квалификационни степени „бакалавър” и „магистър” по специалността „Автоматика, информационна и управляваща техника”. В катедрата се обучават и докторанти в областта на автоматизираните системи за обработка на информация и управление и на елементите и устройствата на автоматиката.
През годините на развитие на катедрата, за въвеждане на нови дисциплини и подобряване на качеството на учебния процес, са привличани като гост-преподаватели водещи преподаватели от други университети и учени от институти на Българската академия на науките (БАН). Като хонорувани преподаватели в катедрата за дисциплини от магистърския учебен план през годините са работили висококвалифицирани специалисти от фирми в град Габрово.
     Катедрата разполага с 6 учебни лаборатории, оборудвани със съвременна компютърна и управляваща техника. Съвместно с фирмите СИМЕНС България ЕООД, КАСТИВА ООД, АМК-Задвижваща и управляваща техника ЕООД, FANUK, RobcoSWAT и СЕМО ООД в катедрата са оборудвани лаборатории по Средства за автоматизация SIEMENS, Индустриална автоматизация BECKHOFF, Управляваща техника АМК, Програмируеми контролери UNITRONICS, Индустриална роботика, Off-line програмиране на роботи. Частично е оборудвана с дарение от фирмата КОМЕКО ООД лаборатория по Технически средства за автоматизация.
     Научната дейност на катедрата се провежда в областта на елементите, устройствата и системите за автоматизация и на нелинейни системи за управление.
Катедрата поддържа тесни контакти със сродни катедри от други университети у нас и в чужбина, както и с много фирми, които работят в областта на автоматизацията.
Катедрата работи по проекти от различни международни програми като Леонардо да Винчи, Интелигентна Енергия Европа и CEEPUS. По програма CEEPUS се осъществява ежегоден обмен на студенти и преподаватели в партниращи университети.

     За ръководители на катедрата са избирани съответно:

проф. д-р Р. Радев
проф. д-р Радослав Хр. Радев
(1999 – 2008)
   
проф. д-р Т. Ненов
проф. д-р Тошко Г. Ненов
(2008 – 2016)
   
доц. д-р Д. Чантов
доц. д-р Драгомир П. Чантов
(2016 – до сега)

     В момента в катедрата работят един професор, четирима доценти, трима главни асистенти и асистент.