Технически университет - Габрово
Автоматика, информационна и управляваща техника

Стоян Стоянов

 

проф. д-ртн Стоян Колев Стоянов
адрес: Габрово 5300, ул. „Хаджи Димитър“ №4
телeфон: (066) 827-566
e-mail: stoyan126@gmail.com

Проф. дтн инж. Стоян Колев Стоянов е завършил Техническия университет в София през 1963г.
Защитил е докторска дисертация през 1975 г., в областта на многокритериалното  вземане на решения и дтн през 1990 г.
в областта на методи и алгоритми с ускорена сходимост при оптимизация на технологични обекти и системи. От 1963 г. 
работи като преподавател в Химико-технологичен и металургиченуниверситет (ХТМУ), София и е един от основателите на
катедра „Автоматизация на производството“. Основател е и на Центъра по екология при ХТМУ през 1991 г.
От 2002 г. чете лекции в Техническия университет Габрово по:
*    Методи за оптимизация;
*    Многокритериално вземане на решения.
Научните интереси на проф. Стоянов са в моделирането и оптимизацията на технологични обекти и системи, системния анализ,
статистическите методи, компютърни методи в опазване на околната среда, оценка на въздействието върху околната среда,
одит и оптимално вземане на решения. Има 237 научни публикации и е написал и издал 20 учебници, учебни помагала, книги и монографии.
Чел е лекции в Англия, Германия, Русия, Япония, САЩ, Южна Африка, Гърция, Испания, Дания, Полша и Чехия.
Проф. Стоянов е Ръководител на Центъра по екология към ХТМУ, София и е Директор на курса за Европейска магистърска степен (МSс) към ХТМУ, 
София по „Опазване на околната среда и устойчиво развитие“.

Учебна дейност:

  • Методи за оптимизация
  • Многокритериално вземане на решения в мениджмънт и технологично управление
Области на научни интереси:

  • Оптимално управление на технологични и екологични системи
  • Процесна оптимизация
  • Многокритериално вземане на решения
  • Глобална и евристична оптимизация
  • Оптимални решения при непълна информация
  • Експертни системи
  • Мониторинг в опазване на околната среда
  • Моделиране на разпространение на замърсители в околната среда