Технически университет - Габрово
Автоматика, информационна и управляваща техника

Учебна дейност

      Катедрата провежда обучението на студенти от специалности „Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи” в ОКС Бакалавър и „Автоматика, информационна и управляваща техника” в ОКС Магистър.
Специалност „Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи” се изучава в редовна и задочна форма:

  • БАКАЛАВЪР – Обучението се извършва в редовна и задочна форма с продължителност 4 години. Завършилите получават професионална квалификация „Инженер по автоматика”;
  • МАГИСТЪР – Обучението се извършва в редовна и задочна форма с продължителност 1 година. Завършилите получават професионална квалификация „Магистър-инженер по автоматика” ;
  • ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР” (PhD) – Обучението се извършва в редовна и задочна форма с продължителност съответно 3 и 4 години. Завършилите получават образователна и научна степен „Доктор”.