Технически университет - Габрово
Автоматика, информационна и управляваща техника

Учебна дейност

      Катедрата провежда обучението на студенти от специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника”. Специалността е акредитирана   от Национална Агенция за оценяване и акредитация  с  много добра оценка.
Специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника” се изучава в редовна и задочна форма:

  • БАКАЛАВЪР – Обучението се извършва в редовна и задочна форма с продължителност 4 години. Завършилите получават професионална квалификация „Инженер по автоматика”;
  • МАГИСТЪР – Обучението се извършва в редовна и задочна форма с продължителност 1,5 години. Завършилите получават професионална квалификация „Магистър-инженер по автоматика” ;
  • ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР” (PhD) – Обучението се извършва в редовна и задочна форма с продължителност съответно 3 и 4 години. Завършилите получават образователна и научна степен „Доктор”.