Технически университет - Габрово
Автоматика, информационна и управляваща техника

Проекти

Научни и научно-приложни проекти
          Основна цел на научната политика на катедрата е да се осигури разгръщане и по-ефективно използване на наличния потенциал на академичния състав за осъществяване на качествени научни и научно-приложни изследвания в съответствие с потребностите на обучението и на практиката.
Катедрата е участвала и участва в множество национални проекти, по-значимите от които са:

 • Проект № ТН-637/1996г. Разработване и изследване на сензори на базата на керамични материали за контрол на околната среда (Национален фонд „Научни изследвания”)
 • Проект № ДО 02-148/2008г. Сензори за влажност на основата на нови металоокисни и оксихалкогенидни материали с наноструктура (Национален фонд „Научни изследвания”)
 • Проект № ДО 02-6/2009г. Разработване и изследване на сензорен модул за мониторинг на състоянието на въздушна среда (Национален фонд „Научни изследвания”
 • Проект № ТН-1412/04. Моделиране и управление на анаеробното разлагане на органични отпадъци в каскада от биореактори. (Национален фонд „Научни изследвания”)
 • Проект № ДО 02-190/2008. Оптимизиране получаването на биогаз чрез анаеробно разграждане на смеси от органични отпадъци в биоректори с непрекъснато разбъркване (Национален фонд „Научни изследвания”)
 • Проект № СИП-02-3/ 03.12.2008. Центробежна технология и инсталация за почистване и полиране на листов (лентов) прокат от черни и цветни метали и сплави. (Оперативната програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2007-2013 г.“)
 • Проект „Информационна система ФАКУЛТЕТ” (Фондация “Отворено общество”)
 • Проект ”Разработване на Информационна система на ТУ-Габрово” (Фондация “Отворено общество”)
Международни проекти
        Катедра АИУТ поддържа тесни контакти със сродни катедри от други университети у нас и в чужбина, както и с много фирми, които работят в областта на автоматизацията.
Катедрата работи по проекти от различни международни програми като Леонардо да Винчи, Интелигентна енергия Европа и CEEPUS. По програма CEEPUS се осъществява ежегоден обмен на студенти и преподаватели в партниращи университети от страните от Централна и Източна Европа.
Катедрата е участвала и участва в много международни проекти, по-значимите от които са:

 • Проект № CII-CZ-0031-0708. International Study in Automatic Control. (Международна програма за академичен обмен между страните от Централна и Източна Европа CEEPUS) ;
 • Проект № BG/99/2/07073/PI/II.1.1.a/CONT. Компанията на бъдещето на и извън работното място (Програма Леонардо да Винчи на ЕС)
 • Проект № BG/00/A/F/PL/132122. Практика на студенти в областта на компютърно базираните системи и технологии за автоматизация. (Програма Леонардо да Винчи)
 • Проект № 2009-1BG1-LEO005-01640. Development of curricula and innovative training tools for industrial automation systems for people employed in SMEs (Програма „Учение през целия живот“ на ЕС) www.automatic-project.eu
 • Проект № IEE/09/912/SI2.558315. A School panel for High Energy Efficiency Products (Програма „Интелигентна енергия Европа“ на ЕС)