Технически университет - Габрово
Автоматика, информационна и управляваща техника

Прием ОКС Бакалавър

Специалност: Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи (АРКУС)

Форма на обучение:

  • редовна;
  • задочна;

Продължителност на обучение: 4 г.

Квалификация: Инженер по автоматика

Област на реализация:

  • Проектиране, изграждане и поддържане на компютърно базирани информационни и управляващи системи в индустрията и в енергетиката;
  • Разработване на хардуер и софтуер за системи за автоматизация и роботизация;
  • Проектиране и изграждане на системи за сградна автоматизация;
  • Създаване на Интернет-базирани системи в производствената сфера;
  • Сервизна дейност по поддържане на системи за автоматизация, роботизация и компютърна техника;
  • Автоматизация на дейности в непроизводствената сфера като транспорт, медицина, опазване на околната среда, селско стопанство и др.;
  • Разработване на приложения за мобилни устройства;
  • Отдалечено управление на устройства и системи през Интернет.