Технически университет - Габрово
Автоматика, информационна и управляваща техника

Научни публикации

Публикациона дейност на преподавателите от катедра АИУТ

Име и длъжност e-mail
 доц. д-р инж. Драгомир Пенков Чантов
 ръководител катедра
 dchantov@yahoo.com
 доц. д-р инж. Алдениз Енверов Рашидов  aldeniz@tugab.bg
 доц. д-р инж. Станимир Йорданов Йорданов  sjjordanov@mail.bg
 доц. д-р инж. Стефан Иванов Иванов  st_ivanov@abv.bg
 гл.ас. д-р инж. Елена Димитрова Монова  elena_dvm@yahoo.com
 гл. ас. д-р инж. Фатме Юсеинова Рашидова  fatme@tugab.bg
 гл. ас. д-р инж. Тодор Недев Тодоров  t61@abv.bg
 гл. ас. д-р инж. Георги Иванов Михалев  gimihalev@mail.bg

 

ИЗБРАНИ НАУЧНИ ТРУДОВЕ, УЧЕБНИЦИ
И УЧЕБНИ ПОСОБИЯ НА ЧЛЕНОВЕ НА КАТЕДРАТА
МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОСОБИЯ
 • Радев, Р. Инженерно моделиране и симулиране. ВМЕИ -Габрово, 1994.
 • Радев, Р. Автоматично регулиране и управление I ч. Тезиси на лекции, Габрово,1995.
 • Nenov, T., S. Yordanov. Ceramic Sensors: Technology and Applications. CRC Press, 1996.
 • Радев,Р.Теория на управлението I. Класически методи. Алма Матер Интернационал, Габрово, 1999.
 • Радев, Р. Въведение в теория на системите. Университетско издателство “В.Априлов”, Габрово, 2002.
 • Радев, Р. Хаос и управление. Университетско издателство “В.Априлов”, Габрово, 2004.
 • Радев, Р. Теория на управлението I. Класически методи. /второ преработено издание/, Университетско издателство “В.Априлов”, Габрово, 2004.
 • Радев, Р. Теория на управлението II. Съвременни методи. Университетско издателство “В.Априлов”, Габрово, 2005.
 • Радев, Р., Д. Чантов. Ръководство за упражнения по теория на автоматичното управление. Класически методи. Университетско издателство “В.Априлов”, Габрово, 2005.
 • Рашидов, А. Web базирани индустриални информационни системи. София, ИК Екопрогрес, 2005.
 •  Чантов, Д. Ръководство за лабораторни упражнения по Теория на управлението I. Университетско издателство „В. Априлов”, Габрово, 2007.
 • Рашидов, A. Бази от данни в индустриални системи. Габрово, Университетско издателство “В. Априлов”, 2007.
 • Рашидов, A. Бази от данни в индустриални системи. Ръководство за лабораторни упражнения. Габрово, Университетско издателство “В. Априлов”, 2007.
 • Йорданов, С. Автоматизация на технологични процеси. Ръководство за лабораторни упражнения, Габрово, Университетско издателство “В. Априлов”, 2009.
 • Йорданов, С. Моделиране на системи. Ръководство за лабораторни упражнения. 2009, Електронно издание. (http://aiut.tugab.bg/library/ATP/DOC/MCLab.chm)
 • Йорданов, С. Програмиране и използване на компютри. Ръководство за лабораторни упражнения. Габрово, 2009, Електронно издание. (http://aiut.tugab.bg/library/Software/DOC/PIC_Book.chm)