Технически университет - Габрово
Автоматика, информационна и управляваща техника

Информация

НАУЧНА РАБОТА
на катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника”

    Научната работа на катедрата се организира от нейното основаване. Тя е насочена в областта на управлението на технологични процеси и електромеханични системи, управлението и синхронизацията на хаотични системи, микропроцесорната и сензорна техника.
Важна особеност на научната работа на катедрата е неразривната и връзка с учебния процес. Решаваните научни задачи са били теми на курсови и дипломни работи, а оборудването в катедрата се използва при лабораторните упражнения. Резултатите от научно-изследователската работа се включват в учебните дисциплини и се използват при написването на учебници и учебни пособия.
За научна работа активно се привличат студенти и докторанти. Досега в катедрата са се обучавали 20 докторанти като 12 от тях са защитили успешно своите дисертации, а 4 в момента разработват дисертациите си. Студентите от специалността активно участват в ежегодните студентски научни конференции.
Резултатите от научната работа на преподавателите и докторантите се публикуват в списания и в трудове на международни конференции в България и чужбина. Част от преподавателите имат публикации в реномирани международни списания с импакт фактор като Sensors and Actuators, Sensors and Materials, Physics Letters, IEEE Trans. on Instrumentation and Measurement, International Journal of Bifurcation and Chaos, Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems, както и издадена книга от международното научно издателство  CRС Press (САЩ) – T.Nenov, S.Yordanov. Ceramic Sensors: Technology and Applications
(http://www.crcpress.com/shopping_cart/products/product_detail.asp? sku=TX63096&isbn=9781566763097&parent_id=&pc)

       В настоящия етап в катедрата се провеждат научни изследвания в две основни направления:

  • елементи, устройства и системи за автоматизация и
  • нелинейни системи за управление.