Технически университет - Габрово
Автоматика, информационна и управляваща техника

Добре дошли

Уважаеми кандидат-студенти,
Добре дошли на страницата на катедра
„Автоматика, информационна и управляваща техника”

Съвременното общество е немислимо без автоматизация. Това се отнася за всички области от нашия живот. „Автоматика, информационна и управляваща техника” (АИУТ) е съвременна специалност, която дава задълбочени знания и умения в областта на компютърните технологии и приложение им в информационните и управляващи системи.

Учебният план на специалност „АИУТ” в Технически университет (ТУ) – Габрово е ориентиран към задълбочена подготовка по програмиране и приложение на компютърните и информационни технологии. По време на обучението основно внимание се отделя на микропроцесорната техника и микроконтролерите, програмируемите логически контролери, компютърно-базираните системи за управление, базите от данни в системите за управление, интернет базираните системи за управление, обектноориентираното програмиране, интелигентните сензори и системи, индустриалните комуникации и компютърни мрежи, проектирането и изграждането на системи за управление.
Обучението на студентите по специалност „АИУТ” в ТУ-Габрово се извършва в модерно оборудвани лаборатории

с техника а водещи фирми в областта на информационните и управляващи технологии. В катедра „АИУТ” се намират лабораториите по:
Средства за автоматизация на фирмата SIEMENS, по Програмируеми контролери нафирматаUNITRONICS,по Индустриална автоматизация нафирмата BECKHOFFи по Управляваща техника на фирмата АМК.

Завършилите специалност „АИУТ” получават професионална квалификация „инженер по автоматика” и имат възможност да работят в следните области:

  • проектиране и изграждане на компютърно базирани информационни и управляващи системи;
  • разработване на хардуер и софтуер за системи за автоматизация;
  • проектиране и изграждане на системи за сградна автоматизация;
  • експлоатация и поддържане на информационни и управляващи системи и системи за автоматизация;
  • специалисти в отделите Контролно-измервателни прибори и автоматика (КИП и А) на големи фирми;
  • сервизна дейност по поддържане на системи за автоматизация и компютърна техника;
  • автоматизация на дейности в непроизводствената сфера като транспорт, медицина, опазване на околната среда и др.

Основното предимство на инженера по автоматика е много добрата му компютърна подготовка,
даваща възможност за реализация и в сродните области на информационните и компютърни технологии.

Специалността е независима от конюнктурата на икономическото развитие, тъй като автоматизацията е приложима във всички области на живота. Автоматизация има в индустриалното производство, енергетиката, възобновяемите енергийни източници, хотелите, офисите, административните и жилищни сгради (сградна автоматизация), хранителната индустрия, селското стопанство, непроизводствената сфера и др.
Пазарът на труда в тази област в България в бъдеще ще се разширява и развива устойчиво и предоставя много добри възможности за реализация на завършилите специалност „АИУТ”.
Знанията и уменията, които дава специалността, предоставят възможност на завършилите да се реализират както в България, така и в Европа и по света, тъй като специалисти в тази област са търсени навсякъде.
Завършилите образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност „АИУТ” могат да станат членове на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и да извършват самостоятелна инженерингова дейност. Инженерите по автоматика са търсени и трудът им е добре заплатен. Знанията и уменията, които ще получите при нас, ще ви позволят да се чувствате уверено във всяка ситуация и да намерите своето достойно място в живота.Ако имате нужда от съвременно и качествено обучение, заповядайте при нас!
Ако имате нужда от добра професионална подготовка и добра реализация в живота, заповядайте при нас!
Вие имате право на избор. Ще се радваме, ако този избор е специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника” в Технически университет – Габрово.

За контакти и допълнителна информация при кандидатстване:
Ръководител на катедра „АИУТ” : 066/ 827-599, моб. 0888 237506
Организатор Учебна работа: 066/ 827-566

    Желаем ви успешно кандидатстване! Очакваме ви в катедрата!
Успех!